Start > Regulamin

Regulamin

1. Pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zostaje podpisana umowa najmu. W umowie określony zostaje sprzęt, który podlega wypożyczeniu.

2. Strony określają kwotę czynszu za wynajmowany sprzęt.

3. Najemca może sprzęt odebrać osobiście lub może on być dostarczony przez firmę Kwarc-Med lub firmę kurierską po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu.

4. Koszty transportu pokrywa Najemca.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę aktualnej wartości rynkowej sprzętu.

6. Najemca po ustaniu umowy zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić sprzęt Wynajmującemu.

7. Płatność czynszu następuje z góry za każdy miesiąc najmu.

8. Rachunek (zbiorczy) za najem sprzętu zostaje wystawiony po ustaniu umowy i dostarczony Najemcy.

9. Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10. Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia lub w każdej chwili za porozumieniem stron.

11. Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Najemca opóźnia się z zapłatą czynszu za jeden pełny miesiąc.

12. Wynajmujący w fachowy sposób przedstawi sposób użytkowania danego sprzętu a Najemca zobowiązuje się przestrzegać tych zasad.

13. Firma Kwarc-Med nie pobiera kaucji za wynajmowany sprzęt.

14. Po 3 miesiącach wynajmowania Najemca może uzyskać rabat w wysokości 10% od kwoty ustalonego czynszu.

15. Najemca nie ponosi kosztów napraw i innych nakładów wynikających z prawidłowej eksploatacji sprzętu.

16. W razie awarii sprzętu Najemca niezwłocznie informuje Wynajmującego o tym fakcie. Wynajmujący w możliwie krótkim czasie dostarcza Najemcy sprawny sprzęt na własny koszt.

17. Firma Kwarc-Med nie pobiera dodatkowych opłat za wniesienie i montaż sprzętu.

Wypożyczamy sprzęt medyczny w promieniu do 60 km od Wadowic. Dojeżdżamy do takich miejscowości jak: Skawina, Zator, Oświęcim, Kęty, Sucha Beskidzka, Zawoja, Białka, Maków Podhalański, Jordanów, Juszczyn.

Kwarc-Med

Formularz kontaktowy